EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
ANBI

Eduvier is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en maakt daarom onderstaande gegevens openbaar.

Naam

Eduvier onderwijsgroep

RSIN/fiscaal nummer

8871619

Contactgegevens

Postadres:
Postbus 2344
8203 AH Lelystad           
Bezoekadres:
De Schans 19-01
8231 KM Lelystad           
T 0320 252378
E info@eduvier.nl
I www.eduvier.nl


Doelstelling


Eduvier wil kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen toerusten voor de toekomst. We zetten ons met passie, deskundigheid en verantwoordelijkheid hiervoor in en zoeken naar optimaal passende vormen van onderwijs en begeleiding. Het doel is leerlingen voor te bereiden op een voor hen zo volwaardig mogelijk functioneren in de maatschappij en toe te leiden naar vervolgonderwijs of werk. We doen dit met een persoonsgerichte, toekomstgerichte benadering en in dialoog met de leerling, de ouders en de maatschappelijke partners. De focus ligt daarbij op de mogelijkheden - wat kan de leerling wèl - en op volledige acceptatie van beperkingen.

Hoofdlijnen van beleid

‘Expeditie Eduvier 2020, samen op reis’ is de titel van het koersplan 2016-2020, waarin Eduvier de stichting brede beleidsuitgangspunten en doelstellingen voor de komende jaren beschrijft. De afgelopen jaren zijn veel stappen in de gewenste richting gezet. Niet alleen is de organisatie weer (financieel) gezond en is de kwaliteit van het onderwijs nadrukkelijk verhoogd, ook is er op alle niveaus in de organisatie een flinke professionaliseringsslag gemaakt. Het beleidsplan beschrijft hoe we deze koers voortzetten.

De komende jaren zetten we onder meer in op het verder verbeteren van het begeleiden van de doorstroom en uitstroom van leerlingen, het integreren van de leergebied overstijgende kerndoelen in het onderwijs, het versterken van arbeidstoeleiding en het verder verbeteren van de kwaliteit in de les. Daarnaast richten we ons op verdere professionalisering van onze medewerkers, zodat we beschikken over uitstekend functionerende teams die didactisch en pedagogisch zeer goed zijn toegerust om onze steeds complexere en diverse leerlingpopulatie te begeleiden en uit te dagen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

De komende jaren krijgen we te maken met onzekerheden, als passend onderwijs, decentralisaties, terugloop van leerlingaantallen en daarmee financiële druk. Dit maakt dat we flexibel moeten zijn in de uitvoering van ons beleid en dat we op zoek zullen gaan naar nieuwe mogelijkheden. Dit doen we niet alleen. We gaan samen op reis. Met alle medewerkers, leerlingen, jongeren en ouders. Met gemeenten, ketenpartners, collega onderwijsinstellingen, jeugdzorginstellingen en werkgevers. De gemeenschappelijke focus gericht op een gezamenlijk doel: perspectief op een mooie toekomst voor elke leerling en jongere die aan ons wordt toevertrouwd.

Bestuurlijke organisatie

Bestuurder: mw. drs E.S. van Doorn

Raad van Toezicht:

 

dhr. drs P. Delsing lid
dhr. A. Greiner​ lid
dhr. E.E.J.W. Hietland RA voorzitter auditcommissie
dhr. drs W.J. Renkema lid
dhr. Mr J. van der Weele lid
mw. A. Weterings lid
dhr. K. Wijma voorzitter en lid auditcommissie

 


Beloningsbeleid

Medewerkers ontvangen een salaris conform de CAO primair onderwijs of de CAO voortgezet onderwijs.

Verslag activiteiten & financiële verantwoording

Jaarverslagen