EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Medezeggenschap

Binnen Eduvier heeft elke school, of groep scholen die onder één directeur vallen, een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. De raad heeft advies- of instemmingsrecht aangaande schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het jaarplan, de formatie en de beleidszaken die betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de school. De leden komen tenminste 1 keer per maand bijeen voor onderling overleg en voor overleg met de directie van de school.

Eduvier onderwijsgroep heeft daarnaast een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) voor het SO en het VSO. De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de verschillende scholen en onderdelen.

De MR van de Steiger en de GMR vorm​en tezamen de Bovenschoolse Medezeggenschapsraad: de BMR.

De BMR heeft op diverse onderdelen van beleid advies- of instemmingsrecht wanneer het alle of een meerderheid van de scholen/afdelingen binnen de stichting betreft. De leden komen periodiek ​bijeen en voeren overleg met de bestuurder. 

Meer informatie
Meer informatie over de MR van één van de scholen van Eduvier vindt u op de website van de betreffende school. Onderstaande links verwijzen u naar meer informatie over de GMR.

Leden
Vergaderingen

Contact
Heeft u vragen voor of over de GMR neem dan contact op met de secretaris van de GMR via gmr@eduvier.nl. Als u belangstelling heeft om toe te treden tot de MR van de school waarop uw kind onderwijs volgt, neem dan contact op met de school van uw kind.